SV-fakultetet sier nei til niqab-forbud

0

I juni sendte Kunnskapsdepartementet ut en høring med et forslag om å innføre forbud mot bruk av niqab i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Det sammfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS er imot denne bestemmelsen.

I høringsnotatet skriver departementet at de har lagt til grunn at ”dersom institusjonene mener det er nødvendig av faglige hensyn, kan de fastsette et forbud mot at studentene i undervisnings- eller eksamenssituasjoner bruker plagg som helt eller delvis dekker studentenes ansikt. Et slikt forbud må være nøytralt og ikke-diskriminerende.”

Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Gro Ellen Mathisen, kan ikke uttale seg om saken, og viser til detaljene i høringssvaret.

– Kan føre til utestenging av en gruppe kvinner

I sitt høringssvar skriver Det samfunnsvitenskapelige fakultet, også på vegne av Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS at de stiller vi spørsmål ved om lovforslaget, slik det er formulert, er nødvending.

– Det foreslåtte forbudet kan ha som konsekvens at en voksende gruppe av kvinner blir utestengt fra all høyere utdanning på grunn av deres religiøse overbevisning.

De skriver også at det å stenge ute en gruppe mennesker på et ikke-faglig grunnlag, strider mot verdigrunnlaget for universitets- og høyskoleloven.

Vanskelig å håndheve

Fakultetet tror også det vil være vanskelig å håndheve det eventuelle regelverket.

– Lovforslaget vil ikke hindre personer som ikke er studenter i å bære ansiktsdekkende plagg på lærestedenes offentlige steder. Offentlige steder er ved universitetene, de aller fleste forelesningssaler, auditorier, klasserom og lignende. Man må derfor måtte bruke ressurser på å kontrollere alle som bruker ansiktsdekkende plagg ved alle forelesninger, heter det i fakultetets svar.

Fakultetet tror at man i tillegg måtte kontrollert i hver pause mellom forelesningene at ingen brukere av ansiktsdekkende plagg har status som student.

– Ikke nødvendig å se ansiktet til alle i forelesningssalen

I høringsnotatet skriver Kunnskapsdepartementet at de ikke kjenner til at det finnes forskning som ser på læringsmiljøet generelt i en klasse der en eller flere elever eller studenter bærer ansiktsdekkende plagg.

– Men etter departementets oppfatning er det nærliggende å tro at bruk av plagg som dekker hele, eller deler av ansiktet i en del tilfeller kan svekke kommunikasjonen og samspillet, og dermed læringsmiljøet i gruppen.

Fakultetet svarer her at noen undervisningssituasjoner krever «mer kommunikasjon» enn andre. For eksempel er det ikke nødvendig å kunne se ansiktet til alle i en forelesningssal, men at små barn i barnehage har behov for å kunne se ansiktets mimikk og kroppsspråk.

– Av sistnevnte grunn er vi i utgangspunktet enig i at studenter som vil bli sosial- eller barnevernspedagoger, eller sykepleiere, vil få vanskeligheter med å bestå krav til praksisundervisning i studiene dersom de benytter ansiktsdekkende plagg, og at et lokalt forbud her ville være fornuftig å innføre, skriver de.

– Andre undervisningssituasjoner som forutsetter umiddelbar identifikasjon av deltakerne, ut ifra pedagogiske eller sikkerhetsmessige grunner, taler også for at bør settes krav til at plagg som benyttes ikke skjuler ansiktet.

Fakultetet tror likevel at et forbud vil hindre forskning på om heldekkende plagg påvirker læringsmiljøet.

– Dersom det innføres et nasjonalt forbud vil det ikke være noen anledning til å kunne vurdere på faglig grunnlag hvorvidt ansiktsdekkende plagg faktisk er en årsak til kommunikasjonssvikt og/eller til hinder for læring generelt. Ved innføring av et nasjonalt forbud vil det heller ikke bli noen anledning til å finne ut av hvordan man eventuelt kan tilrettelegge undervisningssituasjoner.

 

FAKTA: Slik ser lovendringsforslaget ut:

Lovendring: § 7-8 Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

(1) Studenter og ansatte skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning eller virksomhet, og på utdanningsinstitusjonenes områder i pauser og lignende i tilknytning til studiene, med mindre bruken av slike plagg er begrunnet i klimatiske, pedagogiske, helsemessige eller sikkerhetsmessige forhold.

(2) En student som tross skriftlig advarsel har brukt klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i strid med regelverket, kan bortvises i inntil ett år. Hvis studenten til tross for skriftlig advarsel ikke etterkommer vedtak om bortvisning, kan studenten utestenges fra utdanningen i inntil ett år. Avgjørelse om bortvisning kan treffes av rektor eller den denne bemyndiger. Avgjørelse om utestengning treffes av styret selv eller institusjonens klagenemnd.

(3) Dersom en ansatt opptrer i strid med forbudet, kan den ansatte bes om å fjerne klesplagget som dekker ansiktet. Gjentatte brudd på første ledd kan være grunnlag for oppsigelse av den ansatte. Side 2/3 Fakultetets kommentar til høringsnotatet Det fremgår av notatets punkt 5.2 vedrørende erfaringer med lokale forbud ved enkelte utdanningsinstitusjoner, at omfanget av bruk av ansiktsdekkende plagg er ubetydelig.

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.