Parlamentet vil at det prioriteres kollektivløsning rundt UiS

0
Semesterets første studentparlamentsmøte ble avholdt på UiS onsdag ettermiddag.

Studentparlamentet hadde på onsdag ettermiddag semesterets første møte, der det ble diskutert flere saker som omhandlet studenttrivsel og strategiske grep. Ordstyrer Eirik Faret Sakariassen loset forsamlingen trygt gjennom et mangfold av debatter og vedtak, der flere interessante saker ble tatt opp. Hvorvidt UiS har en god nok kollektivløsning var en aktuell sak.

Semesterets første studentparlamentsmøte ble avholdt på UiS onsdag ettermiddag.
Semesterets første studentparlamentsmøte ble avholdt på UiS onsdag ettermiddag.

 

Av: Anders Rage (tekst og foto)

Studentparlamentet
Studentparlamentet er det øverste valgte organet for studentene ved UiS. Det betyr at studentene i studentparlamentet har makt til å ta avgjørelser på vegne av alle studentene ved universitetet. Studentparlamentet sin oppgave er å behandle og vedta saker som rører hovedlinjene for StOrs virksomhet, eller som er av stor prinsipiell betydning for studentene ved UiS.

I et møte som ellers var fylt med godt humør og mye latter var representantene for moderat liste, liberal liste, internasjonal liste, venstresida og ISU Stavanger, var flere av representantene uenige i StOrs visjon om transportløsning.

Kritisk
Representant for Liberal liste, Simon Furnes stilte seg kritisk til at stOrs visjon for transportløsning som gikk ut på å fremme UiS som førsteprioritet ved neste kollektivutbygging. Leder av StOr, Håkon Ohren, var derimot rask til å forsvare målet om dedikert kollektivtrasé.

– Det at det skal bo 1600 studenter oppe ved campus, syns vi er for lite. Vi mener at vi bør være enda mer ambisiøse og si at det skal bo 4000 studenter rundt UiS. For å gjøre UiS mer attraktiv, er en viktig faktor et godt utviklet kollektiv- og transportsystem. Når vi ser på økningen av studenter, og studenter som må fraktes opp hit hver dag, fremkommer det et behov for å se på en transportløsning som er mer pålitelig enn dagens. Området rundt UiS er et såpass stort sentrum for arbeid at her bør det være tilgjengelig med gode kollektivruter, forklarer Ohren.

Studentbyene Bergen, Trondheim og Oslo har et klart flertall av studenter som er tilreisende fra hele landet. UiS har derimot en større andel lokale hjemmeboende studenter. Noe av det som kom frem på møtet var at effektive og rimelige transportløsninger er vesentlig for videre utvikling av universitetsbyen Stavanger. StOr fortalte at de dermed ønsker å være øverst på listen ved neste revidering av kollektivtilbud i Stavanger kommune.

Visjonen til stOr
Visjonen til stOr er at det skal være enkelt å komme seg til og fra Universitetet. På møtet blir det påpekt at studentparlamentet er valgt av studentene, og at de derfor først og fremst skal tale studentenes sak, og en dedikert kollektivløsning i området rundt UiS vil være positivt for studentene.