Grader på æren løs

0

Norsk Hotellhøgskole (NHS) ved Universitetet i Stavanger (UiS) har ved åtte anledninger gitt æresmastergrad til personer tilknyttet skolen – til tross for at NHS ikke har lov til å gi disse gradene. – De har ingen hjemmel i loven til å tildele æresmastergrader, sier juridisk rådgiver ved universitetet.

HER DELTE DE UT TITLENE: Reidar Mykletun var blant de som delte ut æresmastergradene ved NHS ved første runde ved 90-årsmarkeringen. Her med fylkesordfører Janne Johnsen under en ny markering ti år senere.
HER DELTE DE UT TITLENE: Reidar Mykletun var blant de som delte ut æresmastergradene ved NHS ved første runde ved 90-årsmarkeringen. Her med fylkesordfører Janne Johnsen under en ny markering ti år senere.

Av: Lars André Dahl (tekst & foto)

Ved to anledninger har NHS ved UiS tildelt æresmastergrader til i alt åtte personer. Første gang de ble tildelt var i 2002, der både styreleder i Rica Hotells, Jan Rivelsrud, rikskjendis, mangemilliardær og eier av Home Invest, Petter Stordalen, og administrerende direktør i NordNorsk Reiseliv, Arne Trengereid, fikk æren av å bli tildelt graden. Leser man loven nøye, er ingen av disse gradene valide.

– Etter § 3.2 fjerde ledd kan en institusjon tildele graden æresdoktor for betydningsfull vitenskapelig eller kunstnerisk innsats, eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen eller kunsten, sier Kunnskapsdepartementets avdelingsdirektør Rolf L. Larsen om loven i en mail til SmiS, og fortsetter:

– Institusjoner kan bare gi æresdoktor på områder de har doktorgradsrett. Graden æresmaster er ikke regulert i lov om universiteter og høgskoler, og etter Kunnskapsdepartementets syn og i henhold til universitets- og høgskoleloven skal det ikke gis ærestitler utover det som er regulert i lov.

EllenAxelHus_LADahl_NETT

Ukjent for departementet
Universitets- og høgskoleloven regulerer hva landets universiteter og høgskoler har lov til å foreta seg. Den tilsier som Larsen sier at:

«Departementet kan (…) forby bruk av titler som uriktig gir inntrykk av å være av samme karakter som er beskyttet i første eller fjerde ledd».

Fjerde ledd er det Larsen selv nevner, at hvis institusjonen har lov til å gi doktorgrad, kan de også gi æresdoktorgrad. Generelt i Norge er det kun universiteter som kan gi doktorgrader. Men æresmastergradene er ikke nevnt noen sted i hverken lov eller andre steder.

Et Google-søk på ordet gir kun noen få treff, hvorpå åtte av disse ni leder tilbake til NHS ved UiS. Kunnskapsdepartementet var ukjent med at UiS har tildelt disse gradene.

– Departementet var ikke kjent med at UiS har tildelt tittelen æresmaster før SmiS gjorde oss oppmerksom på det i forbindelse med denne saken, skriver Larsen.

Da æresmastergradene sist ble tildelt, skjedde det under 100-årsmarkeringen for NHS, mot slutten av fjoråret. Den gang fikk i følge uis.no direktør ved Sola Strand Hotel, Gisle Steffensen, tidligere direktør ved Soria Moria Hotell, Hans Christian Bestum, og administrerende direktør i Flytoget AS, Linda Bernander Silseth, gradene.

– Da dere delte ut disse i 2012, sjekket dere lovligheten ved det?

– Da var det en tilstelning med 100-årsjubileet, og det var på selve jubileet at de ble utnevnt til æresmastere. Og det med å bli utnevnt til æresmastere med rett til å undervise, det er en litt mer humoristisk form av det hele, svarer prorektor ved UiS, Tor Henning Hemmingsen.

PROREKTOR: Tor Henning Hemmingsen.
PROREKTOR: Tor Henning Hemmingsen.

Juridisk rådgiver ved UiS, Dennis Aske, synes ikke tildelingen av gradene er like humoristisk. Han refererer også til loven:

– I sjette ledd er det bestemt at den som forsettlig eller uaktsomt tildeler eller bruker en tittel uten å ha rett til dette etter nevnte bestemmelser, straffes med bøter, sier han til SmiS.

– I fjerde ledd er det gitt en bestemmelse om æresdoktor. En hjemmel for å tildele andre ærestitler eksisterer ikke. De har ingen hjemmel til å tildele æresmastergrad, kommenterer Aske.

I tillegg til de nevnte seks personene som har fått æresmastergraden tildelt, er også administrerende direktør SAS Atlantic Hotel i 2002, Petter Holst. Det siste navnet er Geir Lundkvist, som i 2002 var administrerende direktør ved Scandic Hotels Norge.

“Humoristisk” påfunn
Nederst på dokumentet som holder navnet «Forslag til innstilling til tildeling av æresmastergraden 2002», står professor ved NHS, Reidar J. Mykletun. Han hadde en sentral rolle i tildelingene den gang.

– Det var faktisk jeg selv som fant på dette, sier han til SmiS, og betegner det også mer som en «humoristisk» hederspris, i utgangspunktet en form for «ridderordning».

– Det er slik at det oppsto som en idé for 90-årsjubileet for en del år siden. To år før det hadde vi syslet med tanken, og vi hadde seks-syv kandidater som var gode ambassadører for å kunne beære dem med en pris, forteller han.

Som vedheng til dokumentet, ligger en revidering av kriteriene for å kunne bli tildelt æresgraden. De tre kriteriene er som følger at kandidaten:

1. Skal være tidligere student ved Norsk Hotellhøgskole. Avgangsår og nivå har ingen betydning såfremt utdanningen ble fullført.

2. Skal ha vist spesiell faglig dyktighet og ledertalent ved å utmerke seg som særlig fremragende innen reiselivsbransjen.

3. Skal over tid ha bidratt til faglig vekst og utvikling ved Norsk Hotellhøgskole og fremmet hotellhøgskolens omdømme ved ulike anledninger.

Stordalen stikker seg ut
Blant de åtte som hittil har blitt tildelt graden, stikker Stordalen seg ut. Blant annet har han lite formell utdannelse å basere graden på, som punkt én tilsier.

– Det morsomme med Stordalen er at han har nesten ingen utdanning. Man kan ha utdanning fra andre institusjoner, sier Mykletun.

«Kandidat 5 og 6 [Stordalen og Trengereid, journ. anm.] er ikke utdannet ved NHS, men har god utdanning fra andre, tilsvarende institusjoner. Kandidat 1-4 [Bestum, Holst, Lundkvist og Rivelsrud, journ. anm.] er utdannet ved NHS», står det å lese i 2002-dokumentet.

Et dokument fra 2000 presiserer også at UiS mener de var historiske i tildelingen:
«Vi kjenner ikke til at denne tittelen brukes noe annet sted i verden.», skriver de om æresmastergraden.

Måte å vise ære og respekt på
Men selv om både prorektor Hemmingsen og Mykletun betegner gradene som «humoristiske», følger det formelle dokumenter med tildelingen. I følge dokumentet om kriterier for tildeling, vil kandidaten få «E
t formelt brev fra instituttleder og dekan der vedkommende erklæres tildelt ærestittelen «Master Hospitii h.c. Norsk hotellhøgskole, jus docendi»». H.c. står her forkortet for honoris causae.

En annen «pontifikalie», som dokumentene kaller det, er et «innrammet testimonium til å henge på veggen, undertegned av instituttleder og dekan». Har man først fått ærestittelen, det vil si graden, er den personlig og livsvarig. All den tid et formelt dokument utstedes fra universitetet, er det underlagt universitets- og høyskoleloven. Mykletun forklarer at prosessen i 2002 i deres øyne den gang var ryddig.

– Vi konfererte med rektor og ledelsen den gang, ved den daværende Høgskolen i Stavanger, som den da het. Reglene var slik forstått at hvis en kunne gi en ordinær mastergrad, kunne en også gi æresmastergrad, forteller Mykletun, og melder at innføringer av æresmastergradene var godt gjennomtenkt.

Han sier at tildelingen i 2002 var en «groundbreaking», historisk hendelse.

– Gradene ble tildelt for å vise ære og respekt for folk som har gjort en god jobb, sier han.
Prorektor Hemmingsen ved UiS ser det hele som en glipp.

– Det er klart at en må se litt mer på ordvalget som de har brukt her, og som du sier så står det jo «forslag til æresmastergraden 2002», som jeg forsåvidt ikke var klar over. Men det at de får en tittel som æresmaster bør være greit. Jeg tror det er en glipp at de har kalt det for en æresmastergrad, sier han.

– Juridisk rådgiver ved UiS sier at dette er ulovlig?

– Hvis det er ting som kan forveksles med vanlig mastergrad, så er det ikke riktig å.. men det regner jeg med er en glipp fra dem. Men det vil jeg diskutere med dem, svarer han.

– Men: en «glipp»?

– Jeg tror det er der det har vært en glipp (ved ledelsesgruppen som satte sammen de første innstillingene, journ. anm.), for det er nok ment mer i en festlig anledning, de gradene der, sier Hemmingsen.
– Men å kalle det en grad – og spesielt hvis det kan forveksles med reelle grader – så er ikke det bra. Det vil vi ikke drive med. Det er klart at hvis det er noe som er lovstridig og at det kan forveksles med andre grader, så er det klart at det vil vi ikke. Det er jo opplagt, konkluderer prorektor.

Følger opp UiS
Kunnskapsdepartementet er først nylig blitt gjort kjent med saken, og kommenterer hele saken gjennom mail. De kommer til å følge opp saken.

– Departementet vil ta saken opp med Universitetet i Stavanger. Vi vil i første omgang skrive et brev til UiS hvor vi gjør dem oppmerksom på departements vurdering, skriver Larsen videre.

– Etter departementets vurdering er det foreløpig ikke aktuelt med bøtestraff i denne saken, forteller departementets avdelingsdirektør videre.

JURIDISK SENIORRÅDGIVER VED UIS: Dennis Aske.
JURIDISK SENIORRÅDGIVER VED UIS: Dennis Aske.

Juridisk rådgiver Aske er klar på den juridiske gangen om dette.

– Som et universitet er vi underlagt bestemmelser i universitets- og høyskoleloven. En tittel som er tildelt uten at institusjonen har hjemmel for det, vil på generelt grunnlag også være ugyldig, sier han.

Fra departementets side er det også klare innspill på hva loven i denne saken tilsier:

– Etter universitets- og høyskoleloven § 3-2 første ledd, er det Kongen som bestemmer hvilke grader og titler en institusjon kan gi, sier avdelingsdirektør Larsen.

Norsk Hotellhøgskole (NHS) ved Universitetet i Stavanger (UiS) har ved åtte anledninger gitt æresmastergrad til personer tilknyttet skolen – til tross for at NHS ikke har lov til å gi disse gradene. – De har ingen hjemmel i loven til å tildele æresmastergrader, sier juridisk rådgiver ved universitetet.

 

Utdrag fra universitets- og høgskoleloven

§3.2 Grader, yrkesutdanninger og titler

(4) En institusjon som har rett til å gi doktorgrad eller tilsvarende, kan på de samme fagområder tildele graden æresdoktor (doctor honoris causae) for betydningsfull vitenskapelig eller kunstnerisk innsats, eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen eller kunsten.

(5) Departementet kan (…) forby bruk av titler som uriktig gir inntrykk av å være av samme karakter som titler som er beskyttet etter første eller tredje ledd.
(6) Den som forsettlig eller uaktsomt tildeler eller bruker en tittel, alene eller som del av en annen tittel, uten å ha rett til dette etter første eller fjerde ledd, eller i strid med bestemmelse gitt i medhold av femte ledd, straffes med bøter.

 

Disse har fått æresmastergrad ved NHS/UiS

2002:

Petter Stordalen (rikskjendis og eier av Home Invest)

Petter Holst (administrerende direktør SAS Atlantic Hotel i 2002)

Geir Lundkvist (administrerende direktør ved Scandic Hotels Norge i 2002)

Jan Rivelsrud (styreleder i Rica Hotells, tidligere direktør i Rica ASA)

Arne Trengereid (administrerende direktør i NordNorsk Reiseliv)

2012:

Gisle Steffensen (direktør Sola Strand Hotel)

Linda Bernander Silseth (administrerende direktør Flytoget AS)

Hans Christian Bestum (tidligere direktør Soria Moria Hotel)

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here